მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მიმართვის ფორმა

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა
(PDF, PNG, JPG, JPEG)