ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა

გააზიარე