მიუსაფართა ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

მუხლი 14. მიუსაფართა ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა-დადგენილაბა N12

1.  მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებისა და  უკიდურესად გაუსაძლის მდგომარეობაში მყოფთათვის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფისთვის გამოიყოფა თანხა.

2. კვებით უზრუნველსაყოფად მოქალაქემ  მერიაში  უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის  სახელზე;

ბ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი.

 

 

გააზიარე