ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის) პირთა სოციალური დაცვა

მუხლი 5. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის) პირთა  სოციალური დაცვა- დადგენილება N12

1. 100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა წლიური ერთჯერადი დახმარების თანხა განისაზღვრება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 2. დახმარების მისაღებად ოჯახის წევრმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) ხანდაზმულის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) ოჯახის წევრის ან განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;  

დ) ოჯახის წევრის ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების ან ქორწინების მოწმობა ან მემკვიდრეობის ცნობა); ე)  საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები. 

 

გააზიარე