ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილება

ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის დაგეგმარების, მარშრუტებისა და გრაფიკების დადგენის თაობაზე წინადადებების მომზადება, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის შესახებ ნებართვების თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება
  • მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება;
  • წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და წყალარინების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამის სამუშაოთა დაგეგმვა და მათი შესრულების კოორდინაცია;
  • წინადადებების შემუშავება გარე ვაჭრობის, გარე რეკლამის, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების, ავტომანქანების პარკირებისა და დგომა/გაჩერების რეგულირების საკითხებზე;


განყოფილება შედის სინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილების უფროსი

 

მალხაზ ფირცხელავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 65 84

Email - malxaz-fircxelava@mail.ru

სამუშაო გამოცდილება

2013-2014 წწ. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ.

2014-2015 წწ. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილების მ/შ.

31.03.2015 წლიდან დღემდე ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის ტრანსპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილების უფროსი.

განათლება

 

თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი –ეკონომიკის ფაკულტეტი

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტი
  • პაატა გაგუა - მობ: 595 09-67-89
გააზიარე