სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

 

სამსახური უზრუნველყოფს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის სასოფლო-სამეურენეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება, ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობა. საქართველოს მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. საინვესტიციო პროექტების განხორცილების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში არსებული აუთვისებელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესწავლა და მათი სრულფასოვანი ათვისებისათვის სათანადო ღონისძიებების დასახვა. საქართველოს კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ  სამსახურის დებულებაში

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი

 

გია ცირამუა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 66  06

          E-mail :

სამუშაო გამოცდილება

 

1996-1998 წლებში იყო დ. ჩხოროწყუს გამგებლის მოადგილედ;

1998-2002 წლებში იყო დ. ჩხოროწყუს საკრებულოსა და გამგეობის თავმჯდომარე;

2002-2005 წლებში მუშაობდა ჩხოროწყუს რაიონის გამგებლის მრჩეველად;

2005-2012 წლებში მუშაობდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ეკონომიკური განვითარების სამსახურისა და  სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მთ. სპეციალისტად;

2013 წლიდან დღემდე არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი;

განათლება

1975 წელს დაამთავრა დ. ჩოროწყუს #2 საჯარო სკოლა,

1976-1985 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო, სასწავლო-კვლევით ინსტიტუტში ;

სამსახურის მთავარი სპეციალისტები
  • ბადრი გოგუა - მობ: 599 65 66 03
  • გოგი გახარია - მობ: 579 97 91 42
გააზიარე