ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების პროგრამა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის  პროგრამა.

პროგრამა ითვალისწინებს:

 1.  ერთჯერად ფულად დახმარებას – 9 მაისთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის – 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებისთვის – 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
 2. ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურებას. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ვეტერანის ოჯახს უფლება აქვს ისარგებლოს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებით 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. სარიტუალო თანხები გაიცემა დევნილ ვეტერანებზეც;
 3.  ავღანეთის ომში მონაწილე ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

9 მაისთან დაკავშირებით დახმარების მისაღებად ომის ვეტერანმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება მერის  სახელზე;
 • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 •  ვეტერანის მოწმობა (ასლი);
 • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებისთვის დახმარების მისაღებად ოჯახის წევრმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება გამგებლის სახელზე;
 • სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალების მოწმობა (ასლი);
 • გარდაცვლილის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის ან მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

სარიტუალო მომსახურების დახმარების მისაღებად გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება მერის სახელზე;
 • გარდაცვალების მოწმობა (ასლი);
 • ვეტერანის მოწმობა (ასლი);
 • გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის ან მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ვეტერანი დევნილის შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ასლი;
 • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები;

ავღანეთის ომში მონაწილე ვეტერანის ერთჯერადი დახმარების მისაღებად მოქალაქემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება მერის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები;

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 8 ინავრის დადგენილება №1

 

გააზიარე