გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურ პროგრამას – გაუსაძლის პირობებში მყოფი პირების დახმარება.

1. გაუსაძლის პირობებში მყოფ მოქალაქეებს შეიძლება გაეწიოთ დახმარება საბინაო პირობების გაუმჯობესებისა და შეშით უზრუნველყოფის  მიზნით (ახალი საცხოვრებელი სახლის აშენება, საცხოვრებელი სახლის შეკეთება, გადახურვა, საშენი მასალების შეძენა  და ა.შ). შეშის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება 3 მ 3 -მდე ოდენობით, ხოლო  ფულადი თანხის ოდენობა – არაუმეტეს 150 ლარისა.

2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის   სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) უმწეობის შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლის მიერ შედგენილი აქტი პირის სოციალური მდგომარეობისა და საბინაო პირობების შესახებ; ე) ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა;

ვ) საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

3. გადაწყვეტილება მიიღება მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტის საფუძველზე. 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 8 იანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე