მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურ პროგრამას – მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

 1.  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 50-დან 200 ლარამდე ოდენობით გაიცემა:
 • სოციალურად დაუცველ პირებზე, რომელთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის ამსახველი  სარეიტინგო ქულა აღემატება 65000-ს;                                                   
 • პენსიონრებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ რაიმე ფულადი შემოსავალი პენსიის გარდა;
 • მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფ ოჯახებზე,  რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილები და არ სარგებლობენ ამ დადგენილებით გათვალისწინებული სხვა დახმარებით;
 • პირებზე, რომელთაც ჰყავთ  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  შვილები; 
 • პირებზე, რომლებიც  არიან მწოლიარე ავადმყოფები;
 • პირებზე, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობას.

  2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  მერიაში  უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება მერის   სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • უმწეობის შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა;
 • სხვა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც წარმოშობს დახმარების მიღების უფლებას;
 •  საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 8 აიანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე