მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების და პროექტების მომზადებას;
  • ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგს;
  • წინადადებების შემუშავება მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრის შეცვლის, მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესების, მუნიციპალური ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხებზე;
  • წინადადებების შემუშავება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და მართვის საკითხებზე;


განყოფილება შედის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის

განყოფილების უფროსი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • ლალი გერსამია - მობ: 599 43 26 67
  • თამაზ შენგელია – მობ: 599 85 02 93

 

 

 

გააზიარე