ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა, სტატისტიკისა და ტურიზმის განყოფილება

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა, სტატისტიკისა და ტურიზმის განყოფილება ახორციელებს:

  • მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების და პროექტების მომზადებას;
  • ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგს;
  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას;


განყოფილება შედის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა, სტატისტიკისა და ტურიზმის

განყოფილების უფროსი

 

თეა გოგუა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ:551-51-44-48
E-mail: goguathea@yahoo.com
სამუშაო გამოცდილება

01.09.2014-28.11.2016 წწ. იყო ტურისტულ კომპანიაში გიდი.

2017 წლის 6 მარტიდან არის ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა, სტატისტიკისა და ტურიზმის განყოფილების უფროსი

განათლება

ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი  – უცხო ენების ფაკულტეტი

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • ხვიჩა გახარია - მობ: 599850174
  • მალხაზ შენგელია - მობ: 599850293
  • ზაზა ესართია –
გააზიარე