საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2016 წელი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ მოთხოვნა – 23
საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ მოთხოვნა – 0
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებ – 0
საჯარო მონაცემთა ბაზის შესახებ მოთხოვნ – 0
პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის გადაცემის შესახებ მოთხოვნა–0
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესახებ–0
დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემასთან, აგრეთვე ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯების, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხების შესახებ–0

2017 წელი

საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ მოთხოვნა –61
საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ მოთხოვნა –0
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება–1
საჯარო მონაცემთა ბაზის შესახებ მოთხოვნა–0
პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის გადაცემის შესახებ მოთხოვნა–0
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესახებ–0
დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემასთან, აგრეთვე ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯების, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხების შესახებ–0

Share page