ჩერნობილის აეს-ის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთა დახმარება

მუხლი 8. ჩერნობილის  აეს-ის ავარიის  სალიკვიდაციო სამუშაოებში  მონაწილეთა დახმარება

1. ჩერნობილის აეს-ის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება  შეადგენს  200  (ორასი) ლარს. 2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  მერიაში  უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

 

 

 

Share page