საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება

განყოფილება ექვემდებარება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს. განყოფილების ფუნქციები:

  1. მერიის ვებ-გვერდის ადმინისტრირება, მერიის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  2. მოქალაქეთათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შემავალ ყველა საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
  3. მედია–საშუალებებთან ურთიერთობის ორგანიზება;
  4. მერიის ვებ-გვერდის ადმინისტრირება, მერიის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  5. წერილების, განცხადებებისა და საჩივრების მიღება;

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მოქალაქეთა მომსახურებისა განყოფილების უფროსი

ინგა პაპასქირი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599  85 01 75
Email: ipapasqiri@gmail.com
განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტი
  • კესო კვარაცხელია - მობ: 599 85 65 83

განყოფილების  სპეციალისტი

  • ნათია ლაზარია– მობ: 599 85 44 61
Share page