საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

კომისიის წევრები

 თავმჯდომარე: ნია ჭითანავა

 • დაზმირ დარსალია - წევრი                                                                                    
 • გულნაზ ბაძაღუა-წევრი
 • დიმიტრი ყალიჩავა- წევრი
 • ხათუნა მიქავა- წევრი
 • ზურაბ ნარსია -წევრი
 • ზურაბ გაბისონია- წევრი
 • ნია ჭითანავა- წევრი
 • ქართლოს საჯაია -წევრი
 • თენგიზ ზედანია- წევრი
 • ტარიელ შენგელია- წევრი
 • შოთა წურწუმია- წევრი
   ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  საკითხთა კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას:

 

 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენისა და განკარგვის შესახებ;
 • ადგილობრივი შესყიდვების დაგეგმვისა და ადგილობრივი შესყიდვების გეგმების პროექტის შესახებ;
 • კერძო სამართლის იურიდიული პირების შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის პროექტის დამტკიცების;
 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის ოდენობის დადგენის; თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონით ფორმის პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის დადგენის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობის წესების დადგენის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ კომუნალური მეურნეობის მართვის წესების დამტკიცების შესახებ;

 

კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულება

 

გააზიარე