გულნაზი ბაძაღუა

saxeli,  gvari: gulnazi baZaRua

პარტიულობა:  ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

არჩევის ფორმა: ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

dabadebis TariRi:  1951 wlis 22 maisi           

dabadebis adgili: Cxorowyus raioni sofeli muxuri

დაბადების ადგილი:  Cxorowyus raioni sofeli muxuri                               

ojaxuri mdgomareoba: daსojaxebeli

ganaTlebა: umaRlesi                             

specialoba:   filologi

samuSao gamocdileba:  1981-2000 w. ganaTlebis ganyofilebis wignadi fondebis meTodისტად , 2001-2004 w. ganaTlebis ganyofilebis specialisti                                       2004-2005 w. informatikis saswavlo centriს   specialisti; 2006-2009 wlebSi saqarTvelos pedagogTa da  mecnierTa   Tavisufali profkavSiris  Cxorowyus raionuli organizaciis  Tavmjdomaris moadgile. 2009 wlidan 2012 wlamde spmTp-is Cxorowyus raionuli organizaciis Tavmjdomaris  movaleobis Semsrulebeli. 2013 wlidan spmTp-is Cxorowyus raionuli   organizaciis Tavmjdomare. 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრი.

el. fosta badzagua.gulo@mail.ru ტელეფონი : 599 8546 20

 

გააზიარე