ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის – ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ხიდების, გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში არსებული კომუნიკაციების შექმნის, რეაბილიტაციისა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას. მუნიციპალიტეტის განვითარების პროექტების პრიორიტეტების შერჩევის თაობაზე წინადადებების შემუშავებას. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის დაგეგმარების, მარშრუტებისა და გრაფიკების დადგენის თაობაზე წინადადებების მომზადებას, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის შესახებ ნებართვების თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებას. მშენებლობის ნებართვების თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის შემუშავებას. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელებას

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური უფროსი

თეიმურაზ მალანია

საკონტაქტო ინფორმაცია


მობ: 599 85 65 75
E-mail: temurimalania@mail.ru
 

სამუშაო გამოცდილება

2002-2004 წლებში იყო საქართველო ფოსტის ჩხოროწყუს ფილიალის უფროსის მოადგილე;

2004-2006 წლებში იყო ჩხოროწყუს გამგეობისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;

2006-2007 წლებში მუშაობდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის სამსახურის სპეციალისტად;

2007 წლიდან დღემდე არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი.

განათლება

დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგიური ფაკულტეტი;
            სამსახურის მთავარი სპეციალისტები
  • ბადრი შენგელია - მობ: 599-85-02 18
სამსახურის უფროსი  სპეციალისტები
  • ნონა ვეკუა – მობ: 599 85 46 21

ტრასპორტის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების

განყოფილების უფროსი

  • მალხაზ ფირცხელავა- მობ: 599 85 65 84
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • პაატა გაგუა - მობ: 595 09 67 89

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის

განყოფილების უფროსი

  • ომარი ახალაია – მობ: 599 56 77 28
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
  • ზავენ ჟვანია – მობ: 595 09 67 83

 

გააზიარე