ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
დადგენილენბა #27 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 27 27 12/27/2018 12/31/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება # 28 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 28 28 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 29 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 29 29 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 3 3 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 3 3 02/01/2021 02/04/2021 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #3 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 3 3 03/04/2019 03/07/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 3 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 3 3 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #31 "ჩხოროწყუს მუნციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" 31 31 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #32 "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადგიულობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის #32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 32 32 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება # 33 "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის, საჯარო აუქციონში მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალის, საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფორმების დამტკიცებისა და ბილეთის ფასის განსაზღვრის შესახებ" 33 33 08/21/2017 08/25/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #34 ,, საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარცევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ 34 34 08/24/2017 08/30/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 36 36 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 37 37 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ 38 38 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ 39 39 11/10/2017 12/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 4 41 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #4 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 4 4 03/04/2019 03/07/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 4 4 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ 40 40 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 41 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 42 42 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 43 43 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 44 44 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #45 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 45 45 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა–პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ “ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5 5 01/18/2018 01/24/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა–პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ “ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5 5 01/18/2018 01/24/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5 5 04/01/2019 04/01/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #6 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 6 6 02/05/2018 02/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #6 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 6 6 05/06/2019 05/08/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #7 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 7 7 02/05/2018 02/12/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #7 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 7 7 05/06/2019 05/08/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #8 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 8 8 03/05/2018 03/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენბა #8 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 8 8 06/03/2019 06/07/2019 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #9 . ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 9 9 03/05/2018 03/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages