საკრებულოს მორიგი სხდომა

2 April, 2018

დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა უძღვებოდა.სხდომაზე განხილულიქნა შემდეგი საკითხები: 1. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მოწმობის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ 
/მომხს: კ. თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 
2. „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მაისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
/მომხს: კ. თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
3. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა–პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ “ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
/მომხს: კ. თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
4. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
/მომხს: კ. თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
5. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქირავნობით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერისათვისთანხმობის მიცემის თაპობაზე
6. დ. ჩხოროწყუში ქებურიას ქუჩაზე მდებარე 26393.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N46.02.45.115) პრივატიზებისას აუქციონის ფორმის ცვლილების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 25 დეკემბრის N02/3069 წერილის განხილვის შესახებ 
/მომხს: დ. დარსალია - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე/ 
7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2019, 2020, 2021 წლებში რეგიონული განვითარების ფონდით განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის მოწონების თაობაზე 
/მომხს: ზ.ჯიქია - სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/
დღის წესრიგით გათვალისწინებული N5 და N7 საკითხები საკრებულოს წევრთა გადაწყვეთილებით მუნიციპალიტეტის მერიას შესასწავლად ისევ უკან დაუბრუნდა.

 

 

 

გააზიარე