ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
დადგენილება #45 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 45 45 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა–პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ “ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5 5 01/18/2018 01/24/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა–პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ “ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5 5 01/18/2018 01/24/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #6 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 6 6 02/05/2018 02/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #7 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 7 7 02/05/2018 02/12/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #8 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 8 8 03/05/2018 03/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #9 . ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 9 9 03/05/2018 03/13/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages